PAMASAHE

  • Ako: Makikiabot nga po ng bayad.
  • (iniabot ang bayad ko 10 pesos yun)
  • Ako: Salamat po.
  • Manong: Ilan?
  • Ako: isa ho!!
  • (HELLO!! Ilan ba ang kayang i-cover ng 10 pesos, di ba isang tao lng naman kasi 8 ang pamasahe)
  1. beta-blockers posted this